REPREX, s.r.o.

je architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť so sídlom v Košiciach.  Od svojho vzniku v roku 1991 pôsobí v oblasti prípravy a realizácie stavieb a ich zmien. 

Vďaka bohatým skúsenostiam  získaným poskytovaním komplexných služieb pre súkromný aj verejný sektor , pre slovenských aj zahraničných zákazníkov, si získala pevné miesto  medzi slovenskými inžinierskymi  spoločnosťami.

Služby

 • investičné zámery
 • architektonické štúdie, štúdie realizovateľnosti
 • štúdie vplyvu stavby na životné prostredie
 • komplexná projektová príprava stavieb
 • inžinierske činnosti pre zabezpečenie povoľovacích procesov stavby
 • expertízy a posudky stavieb a ich zmien
 • stavebný dozor
 • riadenie výstavby
 • poradenské a konzultačné služby
Aktuality

19. konferencia - Statika stavieb - Piešťany 2014

 • Zástupcovia firmy REPREX, s.r.o. sa pravidelne zúčastňujú na odborných podujatiach, ktoré organizuje Slovenská komora stavebných inžinierov ( SKSI )  a jej odborné sekcie. Svojou aktívnou účasťou ( ako prednášajúci ) prispievajú k všeobecnej informovanosti autorizovaných inžinierov o reáliách slovenských stavieb a ich projektovania. Na predmetnej konferencii konanej v dňoch 13., 14. marca v Piešťanoch, Ing. Semančák prednáša o „Prekvapeniach statikov počas rekonštrukcií objektov „

Stavby podľa našich projektov...
 • V nedávnej minulosti bola skolaudovaná stavba administratívno – obchodného sídla spoločnosti TRUMPF Slovakia s.r.o., na Galgoveckej ulici v Košiciach. Naša spoločnosť zabezpečovala kompletnú projektovú prípravu a inžiniersku činnosť, vrátane autorského a stavebného dozoru.